บ้านวัง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
บ้านวัง


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 44.192.92.49
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4597 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11018 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา..>
   ระบบทะเบียนบุคลากร อปท. (ระบบจ่ายตรง)..>
   ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น อปท...>
   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน..>
   ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอ..>
   ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   

   องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน..>
   

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..>
   
ประกาศเจตนารมณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง (No Gift Policy)
 
ภาพกิจกรรม
 •       กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
  29 พ.ค. 66 (2)
       ประกาศเจตนารมณ์สุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
  วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมตำบลบ้านวัง ..>>>
  5 เม.ย. 66 (47)
       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน..>>>
  3 เม.ย. 66 (41)
 •      โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3 เม.ย. 66 (38)
       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน..>>>
  3 เม.ย. 66 (30)
       โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 18 มีนาคม 2566)
  3 เม.ย. 66 (27)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา   เมื่อ 24 พ.ค. 66 อ่าน 10
  2.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2566-2570) ของ อบต.บ้านวัง  เมื่อ 23 พ.ค. 66 อ่าน 10
  3.  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7  เมื่อ 4 เม.ย. 66 อ่าน 39
  4.  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6  เมื่อ 3 เม.ย. 66 อ่าน 42
  5.  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  เมื่อ 21 ก.พ. 66 อ่าน 50
ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-คูเมือง หมู่ที่ ๕ ฯลฯ   เมื่อ 22 พ.ค. 66 อ่าน 8
  2.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  เมื่อ 19 พ.ค. 66 อ่าน 10
  3.  ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เมื่อ 18 พ.ค. 66 อ่าน 14
  4.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อ 12 เม.ย. 66 อ่าน 40
  5.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  เมื่อ 11 เม.ย. 66 อ่าน 46
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน
  1.  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563   เมื่อ 18 ก.พ. 64 อ่าน 161
  2.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 168
  3.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน เมษายน 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 162
  4.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน มีนาคม 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 158
  5.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 149
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565   เมื่อ 25 ม.ค. 65 อ่าน 137
  2.  แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อ 30 ต.ค. 63 อ่าน 180
  3.  โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 138
  4.  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 138
  5.  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 176
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  ประกาศอบต.บ้านวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเล   เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 157
  2.  ประกาศอบต.บ้านวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเล เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 162
  3.  ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.บ้านวัง  เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 195
  4.  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อ 17 เม.ย. 63 อ่าน 146
  5.  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อ 17 เม.ย. 63 อ่าน 172
รายงานการประชุม/กิจการสภา
  1.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565    เมื่อ 31 พ.ค. 66 อ่าน 1
  2.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งี่ 1  เมื่อ 31 พ.ค. 66 อ่าน 1
  3.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566  เมื่อ 31 พ.ค. 66 อ่าน 1
  4.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕  เมื่อ 31 พ.ค. 66 อ่าน 1
  5.  กำหนดสมัยประชุม ปี 2566  เมื่อ 30 พ.ค. 66 อ่าน 2
 บ้านวัง
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   สอบถาม โดย ไม่ประสงออกชื่อ* วันที่ 25 ธ.ค. 6   อ่าน 99 ออกความเห็น 0
009   สอบถามเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 22 ธ.ค. 6   อ่าน 80 ออกความเห็น 1
008   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 113 ออกความเห็น 0
006   สอบถามเรื่องการยื่นเอกสารเด็กแรกเกิดค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 18 เม.ย   อ่าน 94 ออกความเห็น 1
005   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 115 ออกความเห็น 0
บ้านวัง  
  
  
  
  

มิ.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ