บ้านวัง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
บ้านวัง


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 35.172.165.64
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 18 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 273 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11337 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 17758 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา..>
   ระบบทะเบียนบุคลากร อปท. (ระบบจ่ายตรง)..>
   ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น อปท...>
   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน..>
   ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอ..>
   ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   

   องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน..>
   

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..>
   
ประกาศเจตนารมณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง (No Gift Policy)
 
ภาพกิจกรรม
 •      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร) 2566
  15 ก.ย. 66 (97)
       ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี เนื่องจ..>>>
  15 ก.ย. 66 (69)
       โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว ปีงบประมาณ 2566
  อบต.บ้านวัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ..>>>
  15 ก.ย. 66 (74)
 •      โครงการเยาวชนบ้านวัง รวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) ประจำปี 2566
  อบต.บ้านวัง ได้จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนบ้านวัง รวมพลังต้านยาเ..>>>
  15 ก.ย. 66 (58)
       โครงการหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  อบต.บ้านวัง ได้จัดกิจกรรมโครงการหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ.บริ..>>>
  15 ก.ย. 66 (74)
       โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  อบต.บ้านวัง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ.บริ..>>>
  15 ก.ย. 66 (68)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือปรับรุงกระบวนการทำงานหรือรักษาฯ   เมื่อ 29 พ.ย. 66 อ่าน 6
  2.  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 2566  เมื่อ 22 พ.ย. 66 อ่าน 25
  3.  ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อ 8 พ.ย. 66 อ่าน 26
  4.  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อ 3 พ.ย. 66 อ่าน 51
  5.  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อ 1 พ.ย. 66 อ่าน 40
ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ   เมื่อ 20 มิ.ย. 66 อ่าน 137
  2.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง-หนองสรวง ฯลฯ  เมื่อ 8 มิ.ย. 66 อ่าน 135
  3.  ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เมื่อ 7 มิ.ย. 66 อ่าน 152
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  เมื่อ 1 มิ.ย. 66 อ่าน 175
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-คูเมือง หมู่ที่ ๕ ฯลฯ  เมื่อ 22 พ.ค. 66 อ่าน 178
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน
  1.  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563   เมื่อ 18 ก.พ. 64 อ่าน 303
  2.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 315
  3.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน เมษายน 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 311
  4.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน มีนาคม 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 295
  5.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 264
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เมื่อ 22 พ.ย. 66 อ่าน 12
  2.  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อ 25 ม.ค. 65 อ่าน 286
  3.  แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อ 30 ต.ค. 63 อ่าน 329
  4.  โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 263
  5.  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 262
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้   เมื่อ 29 พ.ย. 66 อ่าน 8
  2.  ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้ เมื่อ 29 พ.ย. 66 อ่าน 7
  3.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง  เมื่อ 25 มิ.ย. 66 อ่าน 121
  4.  ประกาศอบต.บ้านวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเล  เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 279
  5.  ประกาศอบต.บ้านวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเล เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 305
รายงานการประชุม/กิจการสภา
  1.  หนังสือเรียกประชุมภา อบต. บ้านวัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   เมื่อ 3 ต.ค. 66 อ่าน 61
  2.  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านวัง  เมื่อ 3 ต.ค. 66 อ่าน 56
  3.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖  เมื่อ 3 ต.ค. 66 อ่าน 65
  4.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565   เมื่อ 31 พ.ค. 66 อ่าน 139
  5.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งี่ 1  เมื่อ 31 พ.ค. 66 อ่าน 147
 บ้านวัง
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   สอบถาม โดย ไม่ประสงออกชื่อ* วันที่ 25 ธ.ค. 6   อ่าน 331 ออกความเห็น 0
009   สอบถามเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 22 ธ.ค. 6   อ่าน 242 ออกความเห็น 1
008   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 285 ออกความเห็น 0
006   สอบถามเรื่องการยื่นเอกสารเด็กแรกเกิดค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 18 เม.ย   อ่าน 194 ออกความเห็น 1
005   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 237 ออกความเห็น 0
บ้านวัง  
  
  
  
  

ธ.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ