องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนันทนา จุขุนทด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 088-3688826


นางอาภรณ์ จอดสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางสาวกอบกุล ธงสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา