องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

กองช่าง


นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพงษ์ ทำดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายโสภณวิชญ์ สรศักดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายนันทเชษฐ์ ชัยทิพย์
นายช่างโยธา