องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
E-Service แจ้งเหตุรำคาญ

หัวข้อการให้บริการ

กรุณาเลือกหัวข้อ ที่ต้องการขอรับบริการ

1. ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
2. ขอน้ำสนับสนุน เพื่อการอุปโภค บริโภค
3. แจ้งไฟแสงสว่างชำรุด
4. แจ้งเหตุรำคาญ
5. แจ้งถนนชำรุด
6. อื่น ๆ

กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง