องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

หมู่บ้าน/ชุมชน

 

 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อบต. บ้านวัง   มีจำนวน  11  หมู่บ้าน    ได้แก่  

บ้านดอนตำแย  หมู่ที่  1
บ้านบุ หมู่ที่ 2
บ้านวัง หมู่ที่ 3
บ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 4
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 5
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6
บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 8
บ้านดอนมะยม หมู่ที่ 9
บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 10
บ้านวังสง่า หมู่ที่ 11