องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

วัด/โรงเรียน

สภาพทางการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        10 แห่ง

           
        
สถาบันและองค์การศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์            8      แห่ง

 

1. วัดบึงสง่า   หมู่ที่  3 บ้านวัง
2. วัดโพธิ์เตี้ย หมู่ที่  3 บ้านวัง
3. วัดดอนตำแย     หมู่ที่  1 บ้านดอนตำแย
4. วัดหนองกลางดอน หมู่ที่  4 บ้านหนองกลางดอน
5. วัดถนนวารี     หมู่ที่  7   บ้านถนนวารี
6. วัดบุ่งตะแบก หมู่ที่  2 บ้านบุ
7. วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม หมู่ที่  9   บ้านดอนมะยม
8. วัดโคกสะอาดคงคาราม หมู่ที่  6   บ้านโคกสะอาด