องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคมตำบลบ้านวังสะดวกไปมาได้ทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนลาดยางสาย โนนไทย – หนองสรวงตัดผ่านที่ตั้งของตำบล มีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงถนนสายนี้ จำนวน  3  หมู่บ้าน อีก 7 หมู่บ้านอยู่ห่างจากถนนลาดยาง   ประมาณ  6 - 10 กิโลเมตร    ในฤดูฝนเส้นทางไปมาไม่สะดวกเพราะส่วนใหญ่เป็นถนนดิน

การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ            10      เครื่อง

การไฟฟ้า
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้            10      หมู่บ้าน

การประปา
หมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้    10  หมู่บ้าน  ดังนี้
1.  ระบบประปาของ อบต.  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่   1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10
2.  ระบบประปาของกรมอนามัย  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่   5 , 7 , 9

แหล่งน้ำ

- ลำน้ำ, ลำห้วย

1. ห้วยลำเชียงไกร ไหลผ่าน หมู่ที่ 9 , 10
2. ห้วยลำค้างพลู ไหลผ่าน หมู่ที่  2 , 4 , 8

 

- บึง, หนอง

1. บึงสง่า หมู่ที่ 3
2 หนองท่อ หมู่ที่ 2
3. หนองระมั่ง หมู่ที่ 6
4. บึงหนองน้ำใส หมู่ที่ 7
5. หนองกระสัง หมู่ที่ 10
6. หนองสรวง หมู่ที่ 9การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ใช้ปลูกพืชในฤดูฝน   ฤดูแล้งดินเค็ม   น้ำเค็ม   ประชากรมีที่ดินเป็นของตนเองเฉลี่ย   28 ไร่/ครัวเรือน  ดินขาดการปรับปรุงเพิ่มอินทรีย์วัตถุ  จากข้อมูลการวิเคราะห์ดินพบว่าดินมีอินทรีย์วัตถุไม่เกิน   2   เปอร์เซ็นต์

ระบบการผลิต
ใช้ระบบการผลิตตามสภาพของฝน   เช่น   นาข้าว   จะใช้วิธีปักดำ   หว่านตม   หว่านแห้ง   ในแต่ละปีจะเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง   ช่วงฤดูแล้งดินจะเค็ม   น้ำจะเค็ม   ทำการเกษตรไม่ได้   คนหนุ่มสาวจะอพยพไปหางานทำในเมือง

ปริมาณผลผลิต
ไม่ค่อยแน่นอน   เพราะอาศัยน้ำฝนและฝนมักจะทิ้งช่วง   ปีใดฝนดีจะได้ผลผลิตข้าวพอกินและเหลือขาย   ส่วนพืชไร่จะได้ผลผลิตดีทุกปี   ทั้งมันสำปะหลังและข้าวโพด   การเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้ขายเป็นรายได้เสริมแต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน

มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน 120 คน
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ (อปพร.) 134 คน
-  อาสาสมัครตำรวจหมู่บ้าน 50 คน
-  ประชาคมหมู่บ้าน 263 คน
-  ประชาคมตำบล 91 คน
-  ผู้ประสานงานพลังแผ่นดินหมู่บ้าน 250 คน