องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ศักยภาพในตำบล

จุดเด่นของพื้นที่   ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

1. พื้นที่ของตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6 และ 8 มีการคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยางผ่านเหมาะแก่การขนส่งของผลผลิตทางการเกษตร

2. หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เจียรไนพลอย การประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า   ปัจจัยการคมนาคมเหมาะที่จะส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน

3. ในระดับหมู่บ้านความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มีความร่วมมือค่อนข้างจะสูงมาก

4. มีลักษณะของประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างพ่อแม่พี่น้องหรือระบบเครือญาติมีการปฏิบัติอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม

5. องค์กรต่าง ๆ ในตำบลและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน