องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลบ้านวัง

ข้อมูลสภาพทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
        ชื่อตำบลบ้านวัง   มาจากชื่อบ้านวัง   มีการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าประชากรที่มาอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านวังอพยพมาจาก   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     เดินทางมาโดยช้างเป็นพาหนะ   และมาตั้งเป็นวังชั่วคราวขึ้นที่บ้านวัง  โดยสมัยก่อนจะมีด่านป้องกันภัย  อยู่ตามจุดต่าง ๆ เช่น ด่านจาก   ด่านใน   ด่านนอก   และด่านขุนทด   


ภูมิประเทศ / ที่ตั้ง
        เป็นที่ลุ่มและที่ดอน   สูงจากระดับน้ำทะเล   189   เมตร   สภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มชื้นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำและเค็ม ทำให้ไม่สามารถใช้ดินได้ประโยชน์สูงสุด

ทิศเหนือ ติดตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้  ติดตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก  ติดตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

         
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง มีพื้นที่ทั้งหมด   25,468   ไร่  คิดเป็น  38.387  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทย   19   กิโลเมตร
        ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อบต. บ้านวัง   มีจำนวน  11  หมู่บ้าน    ได้แก่  

บ้านดอนตำแย  หมู่ที่  1
บ้านบุ หมู่ที่ 2
บ้านวัง หมู่ที่ 3
บ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 4
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 5
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6
บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 8
บ้านดอนมะยม หมู่ที่ 9
บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 10
บ้านวังสง่า หมู่ที่ 11