องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

สภาพทางเศรษฐกิจ


สภาพทางเศรษฐกิจ


พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านวัง  ใช้ประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทำให้ผลผลิตตกต่ำ อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างทำงานโรงงาน


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

โรงสี 8  แห่ง
ปั้มน้ำมัน 2  แห่ง