องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ข้อมูลประชากร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ปี 2562
       

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชายกร ผู้สูงอายุ

คนพิการ

ชาย หญิง รวม
1 ดอนตำแย 77 139 138 277 34 6
2 บุ 141 294 305 599 94 10
3 วัง 166 264 259 523 98 12
4 หนองกลางดอน 154 317 324 641 104 10
5 หนองน้ำใส 141 189 207 396 64 18
6 โคกสะอาด 81 148 151 299 55 5
7 ถนนวารี 176 335 326 661 83 14
8 วังใหม่ 92 192 205 397 71 11
9 ดอนมะยม 39 63 73 136 15 7
10 ดอนใหม่ 117 210 214 424 71 8
11 วังสง่า 92 184 185 369 61 7
รวม 1,276 2,335 2,387  4,722 750 108

  หมายเหตุ    ข้อมูลตามฐานจำนวนประชากร ณ  เดือน ธันวาคม  2562