องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านวัง


คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


  1.  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านวัง 


ระเบียบกองทุน

  1.  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านวัง   


ผลการดำเนินงานกองทุนฯ
  1.  โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร ฯ 
  2.  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียนฯ
  3.  โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือกฯ
  4.  โครงการอบรมเครือข่ายช่วยเหลือปฐมพยาบาล และป้องกันอุบัติเหตุจราจรฯ
  5.  โครงการอบรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งฯ