องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

คณะผู้บริหาร


นายลัด นวนกลางดอน
นายก อบต. โทร. 086-2577772


นายดำ รามโคกกรวด
รองนายก อบต. โทร. 093-4517419


นายลำยอง ไพสันเทียะ
รองนายก อบต. โทร. 081-0667636


นายเจริญ แก่นกลางดอน
เลขานุการนายก อบต. โทร. 094-3154569