องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

สำนักงานปลัด


นางเดือนเพ็ญ เจิมขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปัญญาสิริย์ เศรษฐภัทรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศศิวิมล มังกร
นักทรัพยากรบุคคล

 
นางสาวสมจิต หมวดสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวขวัญตา ภักดิ์สันเทียะ
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)


นายอำนวย ยังสันเทียะ
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวธนันญา โกฏิค้างพลู
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานจ้างตามภารกิจ)