องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวทิตยาภรณ์ บูรณนัติ
ปลัด อบต. โทร. 081-9557941


นางนันทนา จุขุนทด
รองปลัด อบต. โทร. 088-3688826


นางเดือนเพ็ญ เจิมขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด โทร. 083-7427009


นางนันทนา จุขนทด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 088-3688826


นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 089-9172193


นางอารีย์ วิชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร. 088-3782043


นางนันทนา จุขุนทด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 088-3688826