องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

สมาชิกสภา อบต.


นายชูเดช ยังสันเทียะ
ประธานสภา อบต.บ้านวัง โทร. 096-6391645


นายบุญลัด ชาญสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.บ้านวัง โทร. 063-6158574


นายหอม โนนสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 โทร. 065-2615137


นางนิภาพรรณ์ แสงนิรันดร์ชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 โทร. 089-0728602


นางสมศรี เวกสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 โทร. 080-5923412


นายสมชาย อมฤก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 โทร. 087-1277568


นายเอกอานนท์ พัฒนกิตตินันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 โทร. 090-8297289


นายลอย กลีบกลางดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 โทร. 093-1034566


นายสมจิตร บุตรดีขันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 โทร. 088-4818884


นายวินัย พวงสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 โทร. 092-8697301


นายประเสริฐ ชาพันดุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 โทร. 086-2566568


นางสาวทิตยาภรณ์ บูรณนัติ
เลขานุการสภา อบต.บ้านวัง โทร. 081-9557941