องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น  ณ หอประชุมตำบลบ้านวัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ดัวยจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจำจังหวัดนครราชสีมา