องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ระหว่างวันที่  20-24 มีนาคม 2566 และวันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง  ได้จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566  อันนำไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  และนำข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา วางแผนพัฒนาตำบล และดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่วางแผนไว้ให้บรรลุผล ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลบ้านวังทั้ง 11 หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบ้านวัง