องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 

โครงการ "รักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" 2566
โครงการ "รักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพประกอบ      

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน"

ภาพประกอบ      โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพประกอบ      

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนขับขี้ปลอดภัยถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ 2565
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนขับขี้ปลอดภัยถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านวัง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านวัง

ภาพประกอบ      

โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด(อบายมุข) ประจำปี 2565
เยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด(อบายมุข) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด จัดโดย อบต.บ้านวัง ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านวัง

ภาพประกอบ      

โครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565
โครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านวัง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านวัง

ภาพประกอบ      

โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไร่อรหันต์ บ้านกุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ      

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

ภาพประกอบ      

เจ้าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าบ้านผู้ติดเชื้อ
ม.10 บ้านดอนใหม่ จำนวน 5 หลัง ม.5 บ้านหนองน้ำใส จำนวน 3หลัง และ รพสต.บ้านวัง

ภาพประกอบ