องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ข่าวประชาสัมพันธ์
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องมาตราการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
มาตราการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ
ผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิด PM 2.5 ขึ้นทั่วประเทศในปัจจุบัน ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
บันทึกข้อตกลง MOU
บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือสร้างตำบลบ้านวังปลอดบุหรี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง