องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ข่าวประชาสัมพันธ์
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเจตนารมณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง (No Gift Policy)
เรื่อง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริตและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง