องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ประกาศ / คำสั่ง
  | 1 | 2   ต่อไป 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ปลอดบุหรี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ปี2562
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง