องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

รายงานการประชุม/กิจการสภา
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
กำหนดสมัยประชุม ปี 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กำหนดสมัยประชุม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง