องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

แผนพัฒนาท้องถิ่น
  | 1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง