องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  | 1 | 2   ต่อไป 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.กลาง)
หลักเกณ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.กลาง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประเภททั่วไป และวิชาการ)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประเภททั่วไป และวิชาการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (คัดเลือกมีเหตุพิเศษ)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (คัดเลือกมีเหตุพิเศษ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง))
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาบุคลากร (หลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศ)
การพัฒนาบุคลากร (หลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาบุคลากร (หลักเกณฑ์และเขื่อนไขการบริหารงานบุคคล)
การพัฒนาบุคลากร (หลักเกณฑ์และเขื่อนไขการบริหารงานบุคคล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (เงินรางวัลประจำปี)
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (เงินรางวัลประจำปี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง)
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (บำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (บำเหน็จบำนาญข้าราชการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (พนักงานส่วนตำบล)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (พนักงานส่วนตำบล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การประเมินผลปฏิบัติราชการ (พนักงานจ้าง)
การประเมินผลปฏิบัติราชการ (พนักงานจ้าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์คัดเลือกให้สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์คัดเลือกให้สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หลักเกณฑ์และเขื่อนไขการบริหารงานบุคคล)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หลักเกณฑ์และเขื่อนไขการบริหารงานบุคคล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์และเขื่อนไขการบริหารงานบุคคล)
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์และเขื่อนไขการบริหารงานบุคคล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับ 3)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับ 3)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับ 2)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับ 2)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (บรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (บรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง