องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

การบริหารงานบุคคล
  | 1   
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
ายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง