องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

มาตรการป้องกันการทุจริตภายใน อบต.
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชาคมเรื่องประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง