องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  | 1 | 2   ต่อไป 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับสภาท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

มาตรการป้องกันการรับสินบน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง