องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

คู่มือประชาชน
  | 1 | 2   ต่อไป 


การขออนุญาตใช้น้ำประปา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การรับชำระภาษีป้าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง