องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.
  | 1   
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการฯ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง