องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายหนองละมั่ง-หนองสรวง ม.6 บ้านโคกสะอาด ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง