องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง