องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง