องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

กองสวัสดิการสังคม


นางอารีย์ วิชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวกาญจนา รักษาสุข
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวภิญญาพัชร์ คำกำพุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)