องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
        ชื่อตำบลบ้านวัง   มาจากชื่อบ้านวัง   มีการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าประชากรที่มาอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านวังอพยพมาจาก   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     เดินทางมาโดยช้างเป็นพาหนะ   และมาตั้งเป็นวังชั่วคราวขึ้นที่บ้านวัง  โดยสมัยก่อนจะมีด่านป้องกันภัย  อยู่ตามจุดต่าง ๆ เช่น ด่านจาก   ด่านใน   ด่านนอก   และด่านขุนทด