องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

กองคลัง


นางนันทนา จุขุนทด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 088-3688826


นางสาวธัญญ์พิชชา นอขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
นางสาววิไลลักษณ์ วาโยบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุจิตรา อ่อนสาคร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอารีย์ หนูสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ โนมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)