บ้านวัง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
บ้านวัง


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.238.134.157
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 570 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1565 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7986 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา..>
   ระบบทะเบียนบุคลากร อปท. (ระบบจ่ายตรง)..>
   ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น อปท...>
   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน..>
   ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอ..>
   ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   

   องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา..>
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน..>
   

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..>
   
ประกาศเจตนารมณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง (No Gift Policy)
 
ภาพกิจกรรม
 •      โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  23 ม.ค. 66 (41)
       โครงการ "รักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" 2566
  โครงการ "รักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพ..>>>
  23 ม.ค. 66 (44)
       โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566
  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมการจั..>>>
  27 ธ.ค. 65 (79)
 •      โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  27 ธ.ค. 65 (56)
       โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  3 ต.ค. 65 (63)
       โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบป..>>>
  12 ก.ย. 65 (51)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2   เมื่อ 21 ก.พ. 66 อ่าน 17
  2.  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5  เมื่อ 21 ก.พ. 66 อ่าน 16
  3.  การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1  เมื่อ 21 ก.พ. 66 อ่าน 16
  4.  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4  เมื่อ 21 ก.พ. 66 อ่าน 16
  5.  ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)  เมื่อ 6 ม.ค. 66 อ่าน 49
ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565   เมื่อ 3 ก.พ. 66 อ่าน 31
  2.  ol[ เมื่อ 3 ก.พ. 66 อ่าน 31
  3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  เมื่อ 12 ม.ค. 66 อ่าน 48
  4.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  เมื่อ 12 ม.ค. 66 อ่าน 49
  5.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  เมื่อ 12 ม.ค. 66 อ่าน 42
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน
  1.  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563   เมื่อ 18 ก.พ. 64 อ่าน 122
  2.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 124
  3.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน เมษายน 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 125
  4.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน มีนาคม 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 118
  5.  รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563  เมื่อ 17 มิ.ย. 63 อ่าน 116
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565   เมื่อ 25 ม.ค. 65 อ่าน 97
  2.  แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อ 30 ต.ค. 63 อ่าน 141
  3.  โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 107
  4.  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 107
  5.  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เมื่อ 10 ต.ค. 60 อ่าน 144
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  ประกาศอบต.บ้านวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเล   เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 111
  2.  ประกาศอบต.บ้านวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเล เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 123
  3.  ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.บ้านวัง  เมื่อ 21 ส.ค. 63 อ่าน 152
  4.  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อ 17 เม.ย. 63 อ่าน 108
  5.  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อ 17 เม.ย. 63 อ่าน 132
รายงานการประชุม/กิจการสภา
  1.  หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566   เมื่อ 14 ก.พ. 66 อ่าน 26
  2.  หนังสือเรียกประชุมภา อบต. บ้านวัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อ 14 ก.พ. 66 อ่าน 23
  3.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อ 9 ธ.ค. 65 อ่าน 63
  4.  เรีียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๔  เมื่อ 9 ธ.ค. 65 อ่าน 63
  5.  หนังสือเรียกประชุมภา อบต. บ้านวัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  เมื่อ 9 พ.ย. 65 อ่าน 66
 บ้านวัง
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   สอบถาม โดย ไม่ประสงออกชื่อ* วันที่ 25 ธ.ค. 6   อ่าน 71 ออกความเห็น 0
009   สอบถามเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 22 ธ.ค. 6   อ่าน 53 ออกความเห็น 1
008   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 87 ออกความเห็น 0
006   สอบถามเรื่องการยื่นเอกสารเด็กแรกเกิดค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 18 เม.ย   อ่าน 70 ออกความเห็น 1
005   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 78 ออกความเห็น 0
บ้านวัง  
  
  
  
  

มี.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ