องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน
  | 1 | 2   ต่อไป 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง