องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

แผนการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ระหว่าง เดือน เมษายน 2565 - ตุลาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือน เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง