องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบาย 

ของ

นายลัด  นวนกลางดอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง 

แถลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

 

นายลัด  นวนกลางดอน

 

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง และประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง เมื่อวันที่ ๒๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น กระผม นายลัด  นวนกลางดอน ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความผาสุขของประชาชนตำบลบ้านวัง ขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการว่าในการบริหารงานนั้น จะยึดมั่นหลักการในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนกรอบอำนาจหน้าที่ โดยเน้นการมีส่วนรวมของประชาชน ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเที่ยงตรง ความโปร่งใส และจะแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนและสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และการประสานความร่วมมือทุกด้าน

 

กระผมตระหนักดีว่า ตำบลบ้านวังต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของชาวตำบลบ้านวัง ส่งเสริมพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว พัฒนาเครือข่าย พลังมวลชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีระบบการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

กระผมและทีมงานผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดยมี วิสัยทัศน์ (แนวคิด) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่ตั้งไว้ คือ “ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นเหตุเป็นผลตามกฏธรรมชาติ อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัตน์” ทั้งนี้ได้กำหนดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลบ้านวัง โดยได้กำหนดนโยบายให้ไว้กับประชาชนตำบลบ้านวัง โดยได้กำหนดนโยบายไว้ ๕ ด้านดังนี้

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

2.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.ด้านการพัฒนาสังคม  และคุณภาพชีวิตของสังคม  การศึกษา การกีฬา 

4.ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

5.ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเป็นภาระโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องเข้าไปดำเนินการโดยมีนโยบายดังนี้

          1.1  ผลักดันให้มีการพัฒนาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้มาตรฐานและมีความเชื่อมโยงเพื่อความสะดวกในการสัญจร

          1.2  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ 

          1.3 จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง  ครอบคลุมให้ทั่วเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          1.4  ผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ  คูส่งน้ำ  เพื่อการเกษตร  แบบยั่งยืน  และน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

          2.  นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

          2.1  ผลักดันให้มีศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตร  ควบคู่กับการพัฒนาผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกร

          2.2  ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้  ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ

          2.3  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มทำนาปลอดสารเคมี  เพื่อสมาชิกในครัวเรือนไว้บริโภค

          3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชน  การศึกษา  การกีฬา

          คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านวัง  ทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เมื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมนำมาซึ่งสังคมที่มีคุณภาพ  จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม  ดังต่อไปนี้

          3.1  ผลักดันให้มีการจัดสร้างทางสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

          3.2  ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอจะรับลูกหลานของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          3.3 สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาการศึกษา

          3.4 สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานีอนามัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ในการป้องกันรักษาโรคตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพ

          3.5  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการกีฬา  และนันทนาการให้กับชุมชน 

          3.6  ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

          3.7  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการปลูกฝังด้านจริยธรรม  คุณธรรม  แก่เด็กและเยาวชน

          3.8  สนับสนุนงบประมาณด้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์

          3.9  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ทางด้านสายตาและอื่น ๆ

          3.10 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

          3.11  ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนเข็มแข็งปลอดยาเสพติด

          4.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

          4.1  ส่งเสริมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีโอกาส  มีส่วนร่วมในการคิด ในการแก้ปัญหา  ของหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ในลักษณะร่วมคิด  ร่วมทำ

          4.2 ส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

          4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบทบาทการเมืองการบริหารและการปกครอง

          4.4  ผลักดันให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต  บริการประชาชน

          4.5  ผลักดันให้มีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าพนักงาน อบต. ให้มีการฝึกอบรมดูงาน

          5.  นโยบายด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.1  ผลักดันให้มีที่ทิ้งขยะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบล

          5.2  ผลักดันให้มีการดูและรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้า 

 

          ท่านประธานสภาที่เคารพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านวัง  4 ปี  ตั้งแต่บัดนี้จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  จะบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  โดยอาศัยหลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารและดำเนินตามแนวนโยบายที่ได้กล่าวมาแล้ว  จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านวัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านวังทุกท่าน  กระผมและทีมงานบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากท่านในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านวังให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและถูกทิศทางอันจะนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีและมีความสุขของประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านวังต่อไป

 

                                 ขอขอบคุณครับ