องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ฯลฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายโนนตาท้าว-หนองน้ำเปรื่อง หมู่ที่ ๘ บ้านวังใหม่ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตาท้าว-หนองน้ำเปรื่อง หมู่ที่ ๘
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตาท้าว-หนองน้ำเปรื่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายหนองละมั่ง-หนองสรวง ม.6 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง–หนองสรวง หมู่ ๖
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง–หนองสรวง หมู่ ๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอนตำแย-บ้านค้างพลูกลาง บ.ดอนตำแย
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอนตำแย-บ้านค้างพลูกลาง บ.ดอนตำแย หมู่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง